API integration

Opencart v3.0.0.0

Prestashop v1.7.x

Python 3.6.2

Woocommerce v3.9

Magento_v2.4.2

Nodejs v6.11.0